GenAI ders kayıtlarında yüzde 545’lik artış

Uluslararası çevrimi­çi öğrenme platfor­mu Coursera, altıncı Küresel Beceriler Raporu’nu yayınladı. Raporda, Türk öğ­rencilerin kariyerlerini geliş­tirmek amacıyla anahtar diji­tal becerilerde yeterlilik ka­zanmaya odaklandığına dair önemli bulgular yer alıyor.

Coursera’nın 2024 yılı veri­lerine dayanan rapor, dünya genelinde öğrenme trendle­rini ve beceri gelişiminde­ki ilerlemeleri detaylı bir şe­kilde ortaya koyuyor. Rapora göre, Coursera platformun­daki Türk öğrenci sayısında yüzde 17’lik bir artış yaşan­dı. Bu artış, Türkiye’deki öğ­rencilerin çevrimiçi eğitime olan ilgisinin arttığını ve diji­tal becerilere yatırım yapma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.

Coursera’nın glo­bal verileri, 148 milyondan fazla öğrenci, 7 bin kurum­sal müşteri ve 325 üniversite ve endüstri ortağının içerik­lerinden elde edilen bilgiler­le destekleniyor. Bu veriler, 2024 yılının ilk çeyreğinde Coursera’nın küresel toplu­luğuna katılan yeni Türk öğ­renci sayısında bir önceki yı­la göre yüzde 17’lik bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

GenAI kurslarına ilgi arttı

Raporda yapay zeka okur­yazarlığının küresel bir ön­celik olarak ortaya çıktığı be­lirtiliyor. Türkiye’de özellikle Üretken Yapay Zeka (GenAI) kurslarına olan ilgi dikkat çe­kici bir şekilde artmış durum­da. Rapor verilerine göre, Tür­kiye’de GenAI kurs kayıtların­da bir önceki yıla göre yüzde 545’lik bir artış yaşandı. Bu durum, yapay zeka ve makine öğrenimine yönelik artan ilgi­yi yansıtıyor. Türkiye’deki öğ­renciler, Vanderbilt Üniversi­tesi’nin Prompt Engineering for ChatGPT, DeepLearning. AI’nın GenAI with LLM ve Go­ogle Cloud’un Introduction to GenAI gibi kurslar aracılığıy­la temel yapay zeka becerileri ediniyorlar.

Türk öğrenciler rekabet gücünü yükseltiyor

Coursera Orta Doğu ve Af­rika Genel Müdürü Kais Zri­bi, “Coursera kayıtlarına Tür­kiye’den gelen dikkat çekici talep artışı, buradaki öğren­cilerin sürekli öğrenmeye ve yeniliklere olan merakını or­taya koyuyor” diyor. Zribi’ye göre, Türk öğrenciler dijital becerileri benimsedikçe sa­dece kendi geleceklerine ya­tırım yapmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik refahtan daha faz­la pay almasını ve küresel re­kabet gücünü yükseltmesini sağlayacaklar.

2024 yılının ilk çeyreği iti­bariyle Türkiye’de 1,4 milyo­nun üzerinde Coursera öğ­rencisi bulunduğunu söyle­yen Zribi, öğrencilerin yaş ortalamasının 32 ve bu öğ­rencilerin yüzde 33’ünün STEM alanlarında olmak üzere yüzde 43’ü kadın oldu­ğunu ifade ediyor. Öğrenci­lerin yüzde 40’ı öğrenimleri­ni mobil cihazlar üzerinden sürdürüyor. Bu yılki talep ar­tışı Türkiye’deki öğrencile­rin, özellikle yapay zeka ve diğer gelişmekte olan alanlar gibi dijital işlere hazırlanmak için eğitimlerine giderek da­ha fazla yatırım yaptığına işa­ret ediyor.

Profesyonel sertifikalara ilgi artıyor

Türkiye’de profesyonel ser­tifikalara kayıtlar bir önceki yıla göre yüzde 38 arttı. Ve­ri analitiği, proje yönetimi ve önyüz (front-end) geliştirme gibi alanlardaki önemli talep artışı, işle ilgili becerilere yö­nelik açık talebi yansıtıyor. Bu durum Türkiye’nin gelecek­teki iş taleplerini karşılama­sı için 21 milyondan fazla ça­lışana yeniden beceri kazan­dırması gerektiği için büyük önem taşıyor.

Küresel beceri trendleri ve öngörüler

Rapor, dünya genelinde beş ana beceri trendine vurgu ya­pıyor. Bu trendler arasında ya­pay zeka okuryazarlığının yük­selişi, endüstri mikro-sertifi­kalarının etkisi ve dijital beceri açığının devam etmesi yer alı­yor. Küresel olarak, GenAI ta­lebinde yıllık yüzde 1.060’lık bir artış kaydedildi. Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Ameri­ka’da keskin beceri katego­risinde öne çıkan ülkeler var.

Türkiye’deki dijital dönüşüm ve eğitimdeki değişimlerin bir yansıması olarak ülkedeki bi­reylerin ve profesyonellerin gelecekteki iş dünyasına uyum sağlama çabalarını gözler önü­ne seriyor. Türkiye’nin reka­bet gücünü artırmak için yapı­lan bu yatırımlar, ülkenin eko­nomik büyümesine ve küresel arenadaki konumuna olumlu katkılarda bulunacak. Sürek­li öğrenme ve dijital becerilere yapılan yatırım, gelecekte daha rekabetçi bir Türkiye için kri­tik öneme sahip olacak.

Öne çıkan veriler ve trendler

-Yapay zeka ve makine öğrenimi: Türkiye›de Üretken Yapay Zeka (GenAI) kurslarına kayıtlar yüzde 545 arttı. Vanderbilt Üniversitesi, DeepLearning.AI ve Google Cloud’un kursları büyük ilgi gördü.

-Çevrimiçi eğitimde büyüme: Türk öğrenci sayısında yüzde 17 artış, profesyonel sertifika kayıtlarında yüzde 38 artış gözlemlendi.

-Beceri yeterliliği: Türkiye, iş dünyası, teknoloji ve veri bilimi alanlarında dünya genelinde 57’nci sırada yer alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir